X Cookies allow us to provide our services. By using our services, you agree that we may use cookies. Click here for further information.
Home
Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Prohlášení ve smyslu clánku 13 legislativního dekretu c. 196/2003

zákon císlo 196/2003 (italský zákon o ochrane osobních údaju) stanovuje ochranu osob a jiných subjektu pri zpracování osobních údaju. Ve smyslu zákona budeme pracovat s vašimi údaji spolehlive a korektne.

Ve smyslu clánku 13 zákona císlo 196/2003 vám sdelujeme:
Organizace Südtiroler Bauernbund (Jihotyrolský svaz statkáru) se sídlem K.-M.-Gamper-Str. 5, I-39100 Bozen (BZ) používá od vás získané údaje pro zasílání reklamních mailu a obežníku. Údaje jsou pro tyto úcely zpracovávány elektronicky a jsou ukládány. Sdelení techto dat je dobrovolné. Vaše údaje nebudou predány tretím osobám nebo rozširovány v prípade žádostí o katalogy.
Za zpracování údaju je zodpovedný Dr. Siegfried Rinner.

Kdykoliv mužete proti organizaci Südtiroler Bauernbund uplatnit svá práva ve smyslu clánku 7 zákona 196/2003, který zde uvádíme v plném znení:

Zákon císlo 196/2003, clánek 7 - Právo na prístup k osobním údajum a jiná práva

1. Dotcená osoba má právo na informaci, jestli existují informace o její osobe, také tehdy, když ješte nejsou uloženy; dále má právo, že jí budou tyto informace ve srozumitelné forme zprostredkovány.

2. Dotcená osoba má právo na informaci o
a) puvodu osobních údaju;
b) úcelu a zpusobu zpracování;
c) použitém systému, pokud jsou data zpracovávána elektronicky;
d) nejduležitejších údajích k identifikování nositele práva, zodpovídajícího a jmenovite uvedeného zástupce ve smyslu clánku 5, odstavce 2;
e) osobách nebo kategoriích osob, jejichž osobní údaje mohou být zprostredkovány nebo o nich mohou získat informace jakožto uznaní zástupci na státním území, jakožto zodpovídající nebo poverení.

3. Dotcená osoba má právo,
f) požadovat aktualizaci, opravu nebo, pokud má zájem, doplnení údaju;
g) požadovat vymazání, anonymizování nebo uzamcení protiprávne zpracovaných údaju; toto platí také pro údaje, jejichž uchovávání pro úcely, pro které byly získány nebo pozdeji byly zpracovány, není žádoucí;
h) dostat potvrzení, že pod písmeny a) a b) uvedené procesy, také co se jejich obsahu týce, byly sdeleny tem, kterí údaje zprostredkovávají nebo u nichž jsou rozširovány, pokud se toto neukáže jako nemožné anebo požadavek na prostredky k zajištení tohoto práva nejsou neúmerne vysoké.

4. Dotcená osoba má právo zcela nebo cástecne
a) klást z legitimních duvodu odpor proti zpracování osobních údaju, které se jí týkají, také pokud tyto údaje odpovídají úcelu shromaždování;
b) klást odpor proti zpracování osobních údaju, které se jí týkají, pokud má toto zpracování úcel rozesílání reklamních materiálu nebo prímého prodeje, výzkumu verejného mínení, pruzkumu trhu nebo obchodních informací.