X Cookies allow us to provide our services. By using our services, you agree that we may use cookies. Click here for further information.
WEB
Back Home

Ochrana osobních údajů

Prohlášení ve smyslu článku 13 zákona číslo 196/2003

Vážené dámy a pánové,

zákon číslo 196/2003 (italský zákon o ochraně osobních údajů) stanovuje ochranu osob a jiných subjektů při zpracování osobních údajů. Ve smyslu zákona budeme pracovat s vašimi údaji spolehlivě a korektně.

Ve smyslu článku 13 zákona číslo 196/2003 vám sdělujeme:
Organizace Südtiroler Bauernbund (Jihotyrolský svaz statkářů) se sídlem K.-M.-Gamper-Str. 5, I-39100 Bozen (BZ) používá od vás získané údaje pro zasílání reklamních mailů a oběžníků. Údaje jsou pro tyto účely zpracovávány elektronicky a jsou ukládány. Sdělení těchto dat je dobrovolné. Vaše údaje nebudou předány třetím osobám nebo rozšiřovány v případě žádostí o katalogy.
Za zpracování údajů je zodpovědný Dr. Siegfried Rinner.

Kdykoliv můžete proti organizaci Südtiroler Bauernbund uplatnit svá práva ve smyslu článku 7 zákona 196/2003, který zde uvádíme v plném znění:

Zákon číslo 196/2003, článek 7 - Právo na přístup k osobním údajům a jiná práva

1. Dotčená osoba má právo na informaci, jestli existují informace o její osobě, také tehdy, když ještě nejsou uloženy; dále má právo, že jí budou tyto informace ve srozumitelné formě zprostředkovány.

2. Dotčená osoba má právo na informaci o
a) původu osobních údajů;
b) účelu a způsobu zpracování;
c) použitém systému, pokud jsou data zpracovávána elektronicky;
d) nejdůležitějších údajích k identifikování nositele práva, zodpovídajícího a jmenovitě uvedeného zástupce ve smyslu článku 5, odstavce 2;
e) osobách nebo kategoriích osob, jejichž osobní údaje mohou být zprostředkovány nebo o nich mohou získat informace jakožto uznaní zástupci na státním území, jakožto zodpovídající nebo pověření.

3. Dotčená osoba má právo,
f) požadovat aktualizaci, opravu nebo, pokud má zájem, doplnění údajů;
g) požadovat vymazání, anonymizování nebo uzamčení protiprávně zpracovaných údajů; toto platí také pro údaje, jejichž uchovávání pro účely, pro které byly získány nebo později byly zpracovány, není žádoucí;
h) dostat potvrzení, že pod písmeny a) a b) uvedené procesy, také co se jejich obsahu týče, byly sděleny těm, kteří údaje zprostředkovávají nebo u nichž jsou rozšiřovány, pokud se toto neukáže jako nemožné anebo požadavek na prostředky k zajištění tohoto práva nejsou neúměrně vysoké.

4. Dotčená osoba má právo zcela nebo částečně
a) klást z legitimních důvodů odpor proti zpracování osobních údajů, které se jí týkají, také pokud tyto údaje odpovídají účelu shromažďování;
b) klást odpor proti zpracování osobních údajů, které se jí týkají, pokud má toto zpracování účel rozesílání reklamních materiálů nebo přímého prodeje, výzkumu veřejného mínění, průzkumu trhu nebo obchodních informací.