V souvislosti se směrnicí 2009/136/EU vám sdělujeme, že tyto internetové stránky používá vlastní cookies a cookies třetích stran, aby fungovala efektivně navigace a bylo možné bezproblémově využívat funkcionality.
WEB
Back Home

Ochrana osobních údajů

Prohlášení ve smyslu článku 13 zákona číslo 196/2003

Vážené dámy a pánové,

zákon číslo 196/2003 (italský zákon o ochraně osobních údajů) stanovuje ochranu osob a jiných subjektů při zpracování osobních údajů. Ve smyslu zákona budeme pracovat s vašimi údaji spolehlivě a korektně.

Ve smyslu článku 13 zákona číslo 196/2003 vám sdělujeme:
Organizace Südtiroler Bauernbund (Jihotyrolský svaz statkářů) se sídlem K.-M.-Gamper-Str. 5, I-39100 Bozen (BZ) používá od vás získané údaje pro zasílání reklamních mailů a oběžníků. Údaje jsou pro tyto účely zpracovávány elektronicky a jsou ukládány. Sdělení těchto dat je dobrovolné. Vaše údaje nebudou předány třetím osobám nebo rozšiřovány v případě žádostí o katalogy.
Za zpracování údajů je zodpovědný Dr. Siegfried Rinner.

Kdykoliv můžete proti organizaci Südtiroler Bauernbund uplatnit svá práva ve smyslu článku 7 zákona 196/2003, který zde uvádíme v plném znění:

Zákon číslo 196/2003, článek 7 - Právo na přístup k osobním údajům a jiná práva

1. Dotčená osoba má právo na informaci, jestli existují informace o její osobě, také tehdy, když ještě nejsou uloženy; dále má právo, že jí budou tyto informace ve srozumitelné formě zprostředkovány.

2. Dotčená osoba má právo na informaci o
a) původu osobních údajů;
b) účelu a způsobu zpracování;
c) použitém systému, pokud jsou data zpracovávána elektronicky;
d) nejdůležitějších údajích k identifikování nositele práva, zodpovídajícího a jmenovitě uvedeného zástupce ve smyslu článku 5, odstavce 2;
e) osobách nebo kategoriích osob, jejichž osobní údaje mohou být zprostředkovány nebo o nich mohou získat informace jakožto uznaní zástupci na státním území, jakožto zodpovídající nebo pověření.

3. Dotčená osoba má právo,
f) požadovat aktualizaci, opravu nebo, pokud má zájem, doplnění údajů;
g) požadovat vymazání, anonymizování nebo uzamčení protiprávně zpracovaných údajů; toto platí také pro údaje, jejichž uchovávání pro účely, pro které byly získány nebo později byly zpracovány, není žádoucí;
h) dostat potvrzení, že pod písmeny a) a b) uvedené procesy, také co se jejich obsahu týče, byly sděleny těm, kteří údaje zprostředkovávají nebo u nichž jsou rozšiřovány, pokud se toto neukáže jako nemožné anebo požadavek na prostředky k zajištění tohoto práva nejsou neúměrně vysoké.

4. Dotčená osoba má právo zcela nebo částečně
a) klást z legitimních důvodů odpor proti zpracování osobních údajů, které se jí týkají, také pokud tyto údaje odpovídají účelu shromažďování;
b) klást odpor proti zpracování osobních údajů, které se jí týkají, pokud má toto zpracování účel rozesílání reklamních materiálů nebo přímého prodeje, výzkumu veřejného mínění, průzkumu trhu nebo obchodních informací.